ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Na stránce Dokumenty a formuláře naleznete na konci seznamu s formuláři přihlášku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 a žádost o odklad povinné školní docházky.

zapis 2019-obr

 


v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Vážení rodiče,


srdečně Vás zvu k zápisu do budoucí 1. třídy, který se uskuteční dne 11. dubna 2019 v budově Základní školy Nasavrky. K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2013 v doprovodu svých rodičů, kteří předloží rodný list dítěte, průkaz totožnosti a vyplněnou žádost k přijetí. Budete-li žádat odklad povinné školní docházky, dostavte se též v den zápisu do ředitelny školy, kde k žádosti o odklad doložíte doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra a doporučení odborného lékaře.


Kritéria pro přijímání žáků

  • věk dítěte,
  • místo trvalého bydliště dítěte.

Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budou přijaty všechny přihlášené děti, pokud jejich zákonní zástupci nepožádají o odklad povinné školní docházky.

Průběh zápisu

a) Formální část

  • žádost zákonného zástupce dítěte o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky,
  • informace zákonným zástupcům.

b) Neformální část

  • v případě, že dítě přijde k zápisu a rodič s tím bude souhlasit, čeká ho putování územím skřítků a víl, kde formou her a rozhovorů proběhne orientační posouzení školní zralosti dítěte,
  • zákonný zástupce může být přítomen u všech částí zápisu.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných k nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka. Prosíme též o sdělení zdravotní způsobilosti, jež by mohla mít vliv na průběh vzdělávání. Poskytnuté informace budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace pro zákonné zástupce

  • vyučovacím jazykem je jazyk český,
  • nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte lze ovlivnit docházkou do mateřské školy, nebo do přípravné třídy základní školy (v případě udělení odkladu školní docházky),
  • než dítě zahájí školní docházku, mohou mu rodiče pomoci v dalším rozvoji podle pokynů DESATERA, které obdrží při zápisu ve škole,
  • na začátku června bude uskutečněno setkání rodičů s budoucí paní učitelkou svých dětí a dále budou předány pokyny k zahájení školní docházky. 

 

Těším se na setkání u zápisu. Přeji Vám krásné předjaří.

Renata Odvárková

V Nasavrkách, dne 2. března 2019