Školní jídelna

Informace o školním stravování (přihlášky, odhlášky, platby atd.).

Školní jídelna se řídí těmito dokumenty:
Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002 Sb., obecné zásady a požadavky potravinového práva
Nařízení EP a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin
Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a její novela, tj. vyhláška č. 602/2006 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,+vyhl.č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhl. č.107/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb.
Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
Nařízení vlády č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Vyhláška č.113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů - dle § 8,odst.10
Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č.17/2015 Sb., o školním stravování.

Placení stravného

Obědy lze hradit bankovním převodem z  účtu zákon. zástupce žáka  u jakéhokoliv bankovního ústavu na základě sjednaného inkasa k platbě ve prospěch účtu č.1145239359/0800. Druhý způsob úhrady je hotově u vedoucí školní jídelny. Pokud strávník nezaplatí obědy v daném termínu, může být podmínečně vyloučen ze školního stravování do doby než dlužnou částku uhradí.

Výše stravného

platba finanční norma
7-10 let 22,- Kč 22,- Kč
11-14 let 24,- Kč 24,- Kč
15 a více let 26,- Kč 26,- Kč
zaměstnanci 26,- Kč 26,- Kč

Výdej obědů

Od 11:40  do  13:20  hod.

Výdej do jídlonosičů - od 11:30  do  11:40  hod 

Žáci si mohou v první den nemoci odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče.

Výdej obědů je evidován prostřednictvím bezkontaktních žetonů. Každý strávník si zakoupil čip, který slouží k jeho identifikaci a poskytuje přehled o vydané a nevydané stravě.

Strávník je povinen udržovat čip v nepoškozeném stavu, aby nedocházelo k blokování a poškozování čtecího zařízení při výdeji. Bez čipu nemůže být strávníkovi jídlo vydáno. Pouze ve zcela výjimečných případech lze vydat jídlo bez čipu na základě potvrzení, které si musí strávník vyzvednout u vedoucí školní jídelny. Toto potvrzení se vydává žákům pouze v následujícím čase: 9:40 – 10:00 hod. Při opakovaném zapomenutí čipu je žák povinen počkat než se vydají jídla ostatním strávníkům.

Přihlášky ke stravování - čipy

Při prvním přihlášení ke stravování si musí každý strávník zakoupit za poplatek bezkontaktní žeton, který platí po celou dobu stravování ve školní jídelně. Při ztrátě čipu si strávník musí zakoupit nový čip.

Na každý nový školní rok se musí strávník znovu přihlásit. Každý strávník obdrží na začátku školního roku přihlášku ke stravování.

Příjem přihlášek a odhlášek

Přihlášky a odhlášky se přijímají v kanceláři ŠJ od 7:00 hod. do  8:00 hod. daného dne.

Odhlášky se zadávají od - do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle zadané objednávky na přihlášce. Ukončení stravování ihned nahlásit v kanceláři ŠJ.

NEMOC je nutné odhlásit, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd dle Zák.č.76/395/91 paragraf 32. Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

PRÁZDNINY  jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

PŘI  SPOLEČNÝCH  ŠKOLNÍCH AKCÍCH zodpovídají za včasné odhlášení všem účastníkům třídní učitelé, případně vedoucí jednotlivých akcí.

Výběr jídel

Je možný ze dvou chodů,  a to v pondělí, úterý a čtvrtek. Ve středu a pátek se vaří pouze jeden chod. Strávník má automaticky chod číslo jedna. Pokud má zájem o druhý chod, může si ho označit na internetu. Pomocí internetu lze zároveň odhlašet a přihlašet obědy.

Přihlášky a odhlášky přes internet

Každému strávníkovi je přiděleno uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého má přístup na internet.

www.strava.cz - přihlášení uživatele - výběr zařízení  7285 – odeslat - (uživatele a heslo vyplníme přesně jak bylo přiděleno) – odeslat - nápověda je vlevo – vybereme - objednávka stravy - objeví se jídelní lístky, kde si můžeme provést objednávku stravy nebo odhlášky -odeslat

Jídelní lístek

Spolu s ostatními informacemi jsou vyvěšeny ve školní jídelně. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Dozor ve školní jídelně

Zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

Organizace výdeje stravy

Strávník vstupuje do jídelny s umytýma rukama a bez žvýkačky.Sám si na tác dává příbor, odebere si polévku a postupuje k výdeji hlavního jídla, kde si převezme objednané jídlo. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh.Přílohy si mohou v přiměřeném množství přidat,maso je porcováno podle předepsaných norem.

Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

Po konzumaci oběda odnáší strávník tác s veškerým použitým nádobím na určené místo.

Strávníci jsou povinni chovat se při čekání na výdej stravy i v jídelně slušně v souladu s pravidly slušného stolování.

Strava pro současné a bývalé zaměstnance

Zaměstnancům a důchodcům, kteří pracovali u naší organizace při odchodu do důchodu, se poskytuje jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu. 

U zaměstnanců je podmínkou odpracování alespoň 3 hodin na pravidelném pracovišti (dle pracovní smlouvy).
Pracovníkům v jiných pracovně právních vztazích (dohody,..) lze poskytnout za stejných podmínek jedno hlavní jídlo v pořizovací ceně surovin (bez příspěvku z FKSP).
V případě nepředpokládané omluvené absence v práci (nemoc,..) pokud zaměstnanec neodpracuje 3 h na pravidelném pracovišti, nelze hlavní jídlo za sníženou úhradu poskytnout. Z tohoto důvodu je zaměstnanec povinen oběd odhlásit do 8.00 hod. v daný den. V opačném případě hradí plnou cenu jídla jako cizí strávník.

Zaměstnanci kuchyně

Pracovnice kuchyně musí před nástupem na pracoviště odstranit ozdobné předměty z rukou. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté a nenalakované. Vlasy musí být upravené a kryté. Nosí předepsaný pracovní oděv a obuv. Udržují v čistotě své pracoviště, užívané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv. Pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky, a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. K výdeji stravy používají manipulační nástroje.

Před začátkem práce musí vedoucí kuchařka nanormovat dle počtu strávníků a odebrat potraviny ze skladu. Závady na kuchyňském zařízení nahlásí zaměstnanec vedoucí ŠJ a ta neprodleně zajistí nápravu.
Na pracovišti a v celém areálu školy se NESMÍ KOUŘIT.

Veškeré dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.

Zaměstnanci ŠJ přejí příjemnou chuť!