Uvolňování a omluvy žáků

Pokyny k uvolnění žáky a k omlouvání absencí

  • Při předem známé absenci žádají zákonní zástupci žáka prostřednictvím třídního učitele písemně o uvolnění. Žáka na jeden den uvolňuje třídní učitel. Uvolnění na dva a více dnů povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti (formulář v sekci dokumenty). Z vyučovací hodiny se žák omlouvá příslušnému učiteli, je však povinen omluvu písemně doložit v žákovské knížce třídnímu učiteli.
  • Zákonní zástupci jsou povinni do 3 kalendářních dnů informovat třídního učitele o důvodu absence.
  • Písemnou omluvenku zapsanou v žákovské knížce je žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo jeho zástupci ihned při návratu do vyučování.
  • Pouze třídní učitel rozhoduje o omluvení či neomluvení absence žáka.
  • U žáků se sklonem k záškoláctví vyžadujeme potvrzení od lékaře.
  • Sporné případy absence řeší ředitelka školy. Rodiče budou v případě potřeby předvoláni k jednání do školy.

Omluvenka (kontaktní formulář)

Omluvenku vyplňují vždy zákonní zástupci žáka. Jedná se pouze o oznámení, že žák v daný termín nedorazí do školy. Nenahrazuje písemnou omluvenku v žákovské knížce.