Kariérní poradenství

Mgr. Renata Odvárková

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

telefon: 469 677 166, 725 834 348

Konzultace pro žáky i pro rodiče: dle předchozí domluvy

 

Výchovné poradenství

Mgr. Kamila Tatíčková

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

telefon: 739 292 183

Konzultace pro žáky: pátek 9.00 – 10.00 hod.

Konzultace pro rodiče: pondělí 13:00 - 15:00 dle předchozí domluvy

Pedagogicko – psychologická poradna v Chrudimi: tel.: 469 621 187, www.pppchrudim.cz

 

Metodik prevence

Mgr. Lenka Hylklová

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

telefon: 469 677 166

 

Aktuální dokumenty a informace

prihlaska_SS_denni.xlsx Přijímací řízení 2016/2017 - přihláška na SŠ

Témata konzultací pro učitele, rodiče a žáky

 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)
 • individuální vzdělávací plány pro SVP
 • problémoví žáci – učení, chování, osobní problémy, ……
 • nezralé děti – odklad školní docházky, opakování ročníku, …….
 • nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku, individuální přístup ve výuce, …
 • doporučení do PPP, SPC nebo jiného odborného pracoviště
 • speciální školy … - dle zájmu a potřeby
 • kariérové poradenství
 • doporučení nebo zajištění odborné literatury (Speciální škola Chrudim, Univerzita Pardubice)
 • dotazníková šetření

Pracovní náplň výchovného poradce ve škole (všeobecně)

výchovný poradce je odpovědný ředitelce školy

 Metodická a informační činnost

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních i jiných důvodů.
 • Podává vedení školy doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti a využití zařízeních výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jiných odborných služeb.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich pedagogické pracovníky.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Žáci s SVP

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování materiálů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Projednává přeřazení žáka do jiného typu škol.
 • Podává návrhy na vyšetření žáků se zdravotním postižením nebo se zdravotním a sociálním znevýhodněním v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. Projednává danou problematiku se zákonnými zástupci žáka.
 • Podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky. Vede  dokumentaci každého integrovaného žáka a dvakrát ročně ve spolupráci s PPP ji vyhodnocuje. Projednává užití slovního hodnocení u SVP.
 • Vede databázi odborných zpráv o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedag. pracovníky organizuje výchovné programy zaměřené na nápravu problematických žáků.

Kariérové poradenství

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
 • Sleduje právní předpisy, vyhlášky k dané problematice a o změnách informuje rodiče a žáky.
 • Spolupracuje s PPP a úřady práce a předává rodičům a žákům nové průzkumy o uplatnitelnosti na trhu práce v budoucnu.
 • Dle přání žáků a rodičů pořádá besedy se zástupci firem.
 • Dle přání rodičů nebo žáků provádí testování k výběru vhodné profese.
 • Shromažďuje nabídky a další informace o studiu na SŠ, SOU, G, víceletých G a seznamuje s nimi žáky. Na určené místo ve škole vyvěšuje informace o dnech otevřených dveří na SŠ, SOU, …
 • Na požádání pomůže s vyplněním přihlášek na SŠ.
 • Zajistí předání Zápisového lístku na SŠ vycházejícím žákům. 
 • Poskytuje rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k druhému kolu přijímacího řízení.
 • V rámci předmětu Svět práce vede žáky k zodpovědnému pohledu na svou osobu, ke zhodnocení vlastních možností a schopností, k výběru vhodné profese. Organizuje exkurze do firem a SŠ.

Specifické oblasti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole ( rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák ).
 • Spolu s metodikem prevence mapuje sociálně patologické jevy, navrhuje nápravná opatření.
 • Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových akcích k problematice sociálně patologických jevů.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, s policií ČR, s Archou, krizovým centrem, …